Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych pozyskanych od Państwa poprzez stronę www.pol-nil.com.pl (dalej zwaną Platformą) przez POL-NIL Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Annopol 6a, 03-236 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000846347, posiadający kapitał zakładowy w wysokości 550 000,00 zł wpłacony w całości (zwaną dalej POL-NIL lub Spółką), która jest Administratorem Danych Osobowych.

1.2. Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę zgodnie z z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)

1.3. Spółka przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych podczas korzystania z Platformy informacji, w tym informacji zawierających dane osobowe i w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania zgodnie z obowiązującym prawem. Dane zbierane są wyłącznie dla oznaczonych z prawem celów i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Jednocześnie dane są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów w jakich są przetwarzane, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.4. Wszystkie osoby współpracujące ze Spółką przed uzyskaniem dostępu do danych otrzymują stosowane upoważnienie i podpisują oświadczenie obligujące do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji.

2. Cel i zakres zbierania danych

Celem zbierania danych osobowych przez Spółkę jest:

- kontakt z klientem i obsługa w zakresie realizacji zamówień,

- wysyłanie informacji w ramach tzw. „newslettera” .

3. Zasady działania strony internetowej

Spółka podczas samego korzystania z Platformy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych.

Każdej osobie fizycznej przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych Administratora Danych, a zwłaszcza prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, prawo wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania a także sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Tego typu wnioski mogą być składane na adres handlowy@pol-nil.com.pl .

4. Udostępnienie informacji

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub innym podmiotom jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.

W innych wypadkach niż wymienionych powyżej ani w żadnej innej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)

5. Środki techniczne i Państwa obowiązki

Spółka dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa.

6. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych,

a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: handlowy@pol-nil.com.pl lub pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych: POL-NIL Sp. z o.o.., ul. Annopol 6a, 03-236 Warszawa.

7. Inne strony internetowe

W ramach witryny internetowej www.pol-nil.com.pl mogą pojawiać się okresowo linki (np. reklamowe) do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od witryny internetowej www.pol-nil.com.pl i nie są w żaden sposób przez nią nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi każdorazowo zalecamy się zapoznać. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

8. Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: handlowy@pol-nil.com.pl lub pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych: POL-NIL Sp. z o.o., ul. Annopol 6a, 03-236 Warszawa.

9. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego.

Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie www.pol-nil.com.pl .