Ogólne warunki sprzedaży

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) stosuje się przy sprzedaży towarów oferowanych przez POL-NIL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM.

1. Sprzedaż towaru realizowana jest w oparciu o zamówienie ODBIORCY, które musi zawierać wszystkie niezbędne elementy dotyczące substan-cji, w tym jednoznacznie określone wymagania jakościowe oraz ilość towaru wyrażoną w zwyczajowo przyjętych dla danego produktu jednost-kach miary i wagi. Dla surowców o nietypowych wymaganiach ODBIORCA dołączy specyfikację jakościową.

2. ODBIORCA składając zamówienie akceptuje jego realizację na warunkach zawartych w OWS. Wszelkie zmiany do postanowień OWS zapro-ponowane przez ODBIORCĘ przy składaniu zamówienia, wymagają pisemnej zgody SPRZEDAJĄCEGO pod rygorem nieważności.

3. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia w następujących okolicznościach:

a. zamówienie jest niezgodne z ofertą,

b. zamówienie złożono po upływie terminu ważności oferty,

c. zamówienie nie spełnia wymogów określonych w OWS,

d. ODBIORCA nie reguluje swoich zobowiązań względem SPRZEDAJĄCEGO w ustalonym terminie,

e. wystąpiły przyczyny o charakterze siły wyższej.

4. UMOWA SPRZEDAŻY, zwana dalej UMOWĄ, zostaje zawarta w momencie przekazania ODBIORCY potwierdzenia zamówienia,

w którym określa się: przedmiot umowy, ilość, cenę, walutę. w jakiej nastąpi rozliczenie transakcji, warunki i szacowany termin dostawy. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do przesunięcie terminu dostawy oraz zmiany warunków sprzedaży w sytuacji, w której realizacja po-twierdzonego wcześniej zamówienia jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od SPRZEDAJĄCEGO. Ponadto, SPRZEDAJĄCY ma prawo wstrzymać dostawę towaru, jeżeli KUPUJĄCY opóźnia się z płatnościami na rzecz SPRZEDAJĄCEGO.

5. Cena jednostkowa towaru podana w ofercie i potwierdzeniu zamówienia jest ceną netto (bez VAT) wyrażoną w dewizach lub złotych polskich w oparciu o tabele kursów Banku PEKAO S.A. – dewizy sprzedaż. Rozliczenie transakcji następuje na podstawie faktury VAT, wystawionej w dniu sprzedaży w dewizach lub złotych polskich. W przypadku przedpłat, realizowanych na podstawie faktury proforma, ostateczne rozliczenie następuje w dniu sprzedaży, przy zachowaniu ustalonej ceny netto towaru.

6. Warunki płatności za dostarczony towar są ustalane przez SPRZEDAJĄCEGO i ODBIORCĘ przed zawarciem UMOWY. Opóźnienie w płatno-ściach spowoduje obciążenie ODBIORCY odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Dz. U. 2013 poz. 403 z póź. zm.) SPRZEDAJĄCY może uzależ-nić wydanie towaru od uregulowania należności przez ODBIORCĘ.

7. Dostawy towaru realizowane są zgodnie z regułami INCOTERMS 2020, normą ISO 9001:2015, w oparciu o procedury Systemu Zarządzania Jakością obowiązujące w przedsiębiorstwie SPRZEDAJĄCEGO oraz Rozporządzeniem Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie REACH (Dz.U. L 136 z 2006 z późniejszymi zmianami).

8. W przypadku dostaw bezpośrednich ODBIORCA zobowiązany jest do powiadomienia SPRZEDAJĄCEGO o fakcie otrzymania towaru najpóź-niej następnego dnia po zrealizowaniu dostawy. Ustalony pomiędzy stronami termin płatności biegnie od dnia dostawy.

9. Towar dostarczany jest w oryginalnych opakowaniach producenta/dostawcy. SPRZEDAJĄCY nie dokonuje żadnych czynności związanych z rozpakowywaniem, pakowaniem czy też przepakowywaniem surowca, które mogłyby wpłynąć na jego jakość.

10. Obrót opakowaniami, w których będą dostarczone produkty określone w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych jako bardzo toksyczne, toksyczne, rakotwórcze, mutagenne lub niebezpieczne dla środowiska, reguluje Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r., poz.888 z późniejszymi zmianami).

11. Towar oznakowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Kartą Materiałową wymaganą przez wewnętrzny System Zarządzania Jako-ścią funkcjonujący w firmie SPRZEDAJĄCEGO. Kartami Materiałowymi nie są oznaczane towary dostarczane bezpośrednio do ODBIORCY, tj. z pominięciem magazynu SPRZEDAJĄCEGO.

12. SPRZEDAJĄCY i ODBIORCA zobowiązani są do zapewnienia przewozu towaru będącego przedmiotem UMOWY, środkami transportu speł-niającymi wymogi wynikające z Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 227 z 2011 r., poz. 1367 wraz z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2101 z późniejszymi zmianami). Niespełnienie wa-runków transportowych przez stronę posiadającą gestię transportową będzie skutkować odmową załadunku towaru na pojazd, a wszelkie koszty powstałe z tego tytułu obciążą stronę organizującą przewóz.

13. Rozładunek dostaw realizowanych środkami transportu SPRZEDAJĄCEGO leży w gestii ODBIORCY.

14. ODBIORCA zobowiązany jest do odbioru zamówienia w terminie do 14 dni od dnia poinformowania go przez SPRZEDAJĄCEGO o dostępno-ści surowca w magazynie. Po upływie tego terminu zostaną naliczone koszty magazynowanie w wysokości 100 zł miesięcznie za paletę, nali-czane proporcjonalnie do opóźnienia. Minimalny koszt magazynowania, bez względu na wymiary i wagę towaru, równa się kosztowi magazy-nowania jednej palety.

15. ODBIORCA zobowiązany jest do niezwłocznego sprawdzenia otrzymanej dostawy pod względem jej zgodności z zawartą UMOWĄ. W przy-padku stwierdzenia jakichkolwiek braków w dostawie lub wad towaru ODBIORCA niezwłocznie powiadomi SPRZEDAJĄCEGO i sporządzi stosowną dokumentację na okoliczność stwierdzonych niezgodności.

16. ODBIORCA zobowiązany jest do składania reklamacji w formie pisemnej z podaniem dokładnego opisu wady w następujących nieprzekra-czalnych terminach:

a. reklamacja ilościowa - 14 dni od daty otrzymania towaru przez ODBIORCĘ,

b. reklamacja jakościowa - 30 dni od daty otrzymania towaru przez ODBIORCĘ.

17. W przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą dopuszczalne jest zawieszenie wykonywania całości lub części zobowiązań podjętych przez SPRZEDAJĄCEGO w związku z zawartą UMOWĄ.

Przez zaistnienie siły wyższej będzie traktowane wystąpienie zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć lub zapobiec jego skutkom o nadzwyczajnych rozmiarach lub zasięgu a w szczególności:

a. kataklizmy naturalne np. powódź, trzęsienie ziemi, huragan, pożar, eksplozja. inne klęski żywiołowe, pandemie, epidemie, itp.,

b. konflikty wojenne, gwałtowne rozruchy, akty terroryzmu oraz akty władzy publicznej, którym należy się podporządkować,

c. konflikty pracownicze, strajki o charakterze generalnym, blokady zakładów pracy, niszczenie maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji i transporcie,

d. interwencje władz państwowych, samorządowych np. cofanie koncesji, przydziałów, zezwoleń,

e. trudności transportowe, zaopatrzeniowe, jakie wynikają z nieprzewidywalnych zjawisk przyrodniczych, blokad dróg, szlaków komunikacyj-nych, przejść granicznych.

O fakcie zaistnienia siły wyższej SPRZEDAJĄCY niezwłocznie powiadomi ODBIORCĘ. Jeżeli okoliczności siły wyższej trwają przez okres 90 dni, SPRZEDAJĄCY będzie zwolniony z podjętych zobowiązań w związku z zawartą UMOWĄ.

18. Wszelkie odstępstwa od zapisów w OWS, regulowane są odrębnymi umowami zawartymi przed realizacją zamówienia.