Polityka Jakości

Naszym nadrzędnym celem jest satysfakcja, zadowolenie i zaufanie klientów zdobywane poprzez zapewnienie wysokiej jakości oferowanych produktów. Jakość i ciągłe jej doskonalenie stanowi czynnik decydujący o sukcesie, dalszym, rozwoju i pozycji POL-NIL Sp. z o.o. na rynku.

Realizacja celów możliwa jest przez podporządkowanie wszelkiej działalności POL-NIL Sp. z o.o. wymaganiom normy ISO 9001:2015 oraz Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Deklarujemy ich osiągnięcie poprzez:

 • utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,
 • spełnianie wymagań klientów poprzez zrozumienie ich obecnych i przyszłych potrzeb oraz podejmowanie starań, aby wykraczać ponad ich oczekiwania,
 • zidentyfikowanie, zrozumienie i zarządzanie wzajemnie powiązanymi procesami zachodzącymi w Spółce,
 • zaangażowanie wszystkich pracowników w sprawy jakości poprzez kształtowanie przekonań, że jakość tworzy się na każdym stanowisku pracy i każdy pracownik jest za nią odpowiedzialny,
 • stworzenie warunków dla ciągłego doskonalenia kwalifikacji i umiejętności pracowników poprzez uczestnictwo personelu w szkoleniach,
 • stały monitoring systemu jakości poprzez przeglądy i audyty
 • systematyczne monitorowanie rynku, jego potrzeb i wymagań,
 • podejmowanie skutecznych decyzji opartych na analizie danych i informacji,
 • prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie powstawania wad a nie usuwanie ich skutków,
 • dobór dostawców spełniających nasze wymagania jakościowe i terminowe oraz budowanie z nimi wzajemnie korzystnych powiązań zwiększających zdolność obu stron do tworzenia wartości,
 • wszechstronny rozwój firmy oraz zapewnienie pracownikom satysfakcjonujących warunków pracy i płacy za solidne wypełnianie powierzonych im zadań.

Zarząd bierze pełną odpowiedzialność za realizację Polityki Jakości i zapewnia, że jest ona zrozumiała, wdrożona, utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji oraz przeznacza niezbędne środki dla osiągnięcia postawionych celów.

Polityka Jakości jest nadrzędnym elementem strategicznym funkcjonowania POL – NIL Sp. z o.o..

Warszawa, 29.06.2020

Marek Rafałowski

Prezes Zarządu